Rodzaj

konkursu

HARMONOGRAM KONKURSÓW NCN 2018
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu do
OPUS 15 marca 15 czerwca grudzień 2018
14 września 17 grudnia czerwiec 2019
PRELUDIUM 15 marca 15 czerwca grudzień 2018
14 września 17 grudnia czerwiec 2019
SONATA 15 czerwca 17 września marzec 2019
SONATA BIS 15 czerwca 17 września marzec 2019
HARMONIA 15 czerwca 17 września marzec 2019
MAESTRO 15 czerwca 17 września marzec 2019
SONATINA 14 grudnia 15 marca 2019 wrzesień 2019
ETIUDA 14 grudnia 15 marca 2019 wrzesień 2019
BEETHOVEN 14 września 17 grudnia październik 2019
UWERTURA 14 grudnia 15 marca 2019 wrzesień 2019
MINIATURA nabór ciągły, na warunkach, które zostaną podane w ogłoszeniu*
*ze względu na trwające prace nad formułą konkursu MINIATURA 2, informacje na temat dokładnej daty planowanego ogłoszenia zostaną podane w terminie późniejszym.

 

Do 31 marca 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców.

Poprzez młodego naukowca należy rozumieć osobę prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat. Wnioski można składać w systemie osf.opi.org.pl.

Wniosek o przyznanie stypendium może dotyczyć osoby, która nie była laureatem konkursu o stypendium i w chwili składania wniosku jest zatrudniona w jednostce naukowej składającej wniosek.

Przy ocenie wniosku pod uwagę brane są następujące kryteria:

  • dorobek naukowy kandydata do stypendium, obejmujący w szczególności publikacje w czasopismach naukowych, monografie, udział w projektach badawczych, dorobek w zakresie zastosowań praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenia patentowe, uzyskane patenty, a także inne formy wdrażania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • znaczenie prowadzonych badań dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa oraz stopień, w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny bądź dyscyplin naukowych, związanych z obszarami zainteresowań badawczych kandydata do stypendium;
  • udział kandydata do stypendium w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, udział w stażach i stypendiach zagranicznych lub udział w upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie narodowym;
  • inne osiągnięcia kandydata do stypendium, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne.

Przy ocenie wniosków zespół bierze pod uwagę osiągnięcia kandydata w okresie ostatnich 4 lat przed zgłoszeniem wniosku, przy czym do tego okresu nie wlicza się przerwy w działalności badawczo-rozwojowej, o której  mowa w art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, trwającej łącznie nie dłużej niż 2 lata.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych naukowców określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców.