Dotyczy studentów stacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym 2020/2021 r.

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice Opolskiej w Opolu podczas zapisów na lektoraty z języków obcych obowiązuje zapis §11, pkt. 7.:

Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostanie przypisany do grupy przez osobę koordynującą zapisy.

Zapisy są dwuetapowe. Celem I etapu zapisów odbywających się w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będzie odbywał się lektorat, jest ustalenie, na lektorat z którego języka student chce uczęszczać.

UWAGA: Wybór dokonany w I etapie zapisów jest ostateczny i obowiązuje w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru lektoratu w tym etapie, zostaną przypisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji.

W II etapie mającym miejsce w semestrze, w którym będzie odbywał się lektorat, studenci wybierają konkretne grupy zajęciowe (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca.

Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).

Szanowni Państwo,

W dniu 21 maja 2020 roku w godz. 10:00 – 12.00 zostanie przeprowadzone głosowanie elektroniczne w systemie USOS Web dotyczące wyboru członków Senatu Politechniki Opolskiej w grupach:

  • profesorowie i profesorowie uczelni w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika [3 mandaty]
  • profesorowie i profesorowie uczelni w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja [2 mandaty]
  • pozostali nauczyciele akademiccy Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki [2 mandaty]

Wybory w powyższych grupach przeprowadza Wydziałowa Komisja Wyborcza na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Szczegółowe informacje dot.wyborcze przekazane zostały pocztą elektroniczną na adresy służbowe dla każdej z grup osobno.

Z poważaniem

dr inż. Ewelina Piotrowska

Przewodnicząca WKW na WEAiI

Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci Wydziału,
JM Rektor Politechniki Opolskiej wydał komunikat dotyczący dalszych zajęć dydaktycznych. Oto treść komunikatu:

Biorąc pod uwagę obecną, dynamicznie zmieniającą się sytuację, władze Uczelni stoją na stanowisku, aby wszystkie zajęcia, które do tej pory były prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, do końca semestru letniego 2019/2020 były realizowane w tej samej formie. Ponadto, rekomenduje się, aby wszystkie zaliczenia oraz egzaminy były przeprowadzone w sposób zdalny.

Zmiana stanowiska może nastąpić wyłącznie w sytuacji, kiedy zmuszą nas do tego wymogi prawne.

Decyzja w sprawie sposobu przeprowadzenia zajęć, których efektów kształcenia nie można zweryfikować w oparciu o narzędzia wykorzystujące metody i techniki kształcenia na odległość (np. laboratoria, praktyki), zostanie podjęta po 24 maja br.

Rektor

dr hab. inż. Marcin Lorenc

Link do materiałów w Wiadomościach Uczelnianych: https://wu.po.opole.pl/komunikat-w-sprawie-dalszego-prowadzenia-zajec-dydaktycznych-na-politechnice-opolskiej/

Szanowni Państwo

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że Dziekanem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki na kadencję trwającą od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2024 roku jest dr hab. inż. Andrzej Cichoń

Serdecznie gratulujemy,

Z wyrazami szacunku,
Ewelina Piotrowska
Przewodnicząca WKW