Na wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej od wielu lat działa studenckie koło „IEEE Opole Student Branch”, będące grupą naukową zarejestrowaną w najbardziej prestiżowym światowym stowarzyszeniu naukowo-technicznym - Institute of Electrical & Electronic Engineers (IEEE). Stowarzyszenie to posiada własną bazę danych prac naukowych IEEE Explore, w której artykuły naukowe są uważane przez MNiSW za wartościowe i podlegają ocenie Ministerstwa. Ponadto, czasopisma o tytułach zaczynających się od słów „IEEE Transactions on …” są wysoko punktowane w bazie A opracowanej przez MNiSW. Dlatego też zarówno niektórzy pracownicy naukowi jak i chętni doktoranci są członkami tego stowarzyszenia.

Inicjatorem powstania koła IEEE na WEAiI był prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk, który połączył tę działalność z działalnością KN ELEDYN. Obecnie opiekunem-doradcą koła jest dr hab. inż. Andrzej Waindok (prof. PO). Do największych osiągnięć koła IEEE Opole Student Branch działającego na WEAiI zalicza się zorganizowanie CEuSBS (Central European Student Branch Symposium) – międzynarodowe sympozjum kół studenckich działających w regionie 8-mym IEEE (Azja, Afryka, Europa), które miało miejsce w Opolu w roku 2013. Studenci-członkowie IEEE z WEAiI uczestniczyli permanentnie w zjazdach studenckich kół naukowych IEEE w: Kraków – 2014, Zagrzeb – 2015 i Regensburgu – 2016.

 
 Od lewej: prof. B. Tomczuk, prezes SEP dr inż. P. Szymczak, przemawia prof. A.Waindok

 

 
Dziekan WEAiI prof. T. Boczar, prodziekan prof. A. Cichoń, przew. koła SEP na WEAiI prof. R. Beniak, czł. oddz. SEP A. Gardecki, przemawia doktorant Markowski  

W grudniu 2016 roku odbył się na WEAiI 1-szy ogólnopolski zjazd studentów i młodych specjalistów branży elektrycznej i elektronicznej zrzeszonych w uczelnianych kołach IEEE („1st IEEE Students and Young Professionals Meeting”). Głównym organizatorem spotkania był dr hab. inż. Andrzej Waindok. Pomagali mu głównie inż. Mateusz Wojczyk oraz inż. Anna Kolenda.

Patronat honorowy zjazdu objął Dziekan WEAiI prof. Tomasz Boczar oraz prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak. Obecni byli również prodziekani prof. Andrzej Cichoń (prodziekan ds. współpracy i rozwoju) i prof. Wojciech Hunek (prodziekan ds. nauki), a także opiekun krajowych kół naukowych doc. Doc. dr inż. Sławomir Kula.


 
 Po lewej (drugi rząd) doc. dr Sławomir Kula, P. Piekielny, środek: prezes Szymczak i A. Waindok, z prawej P. Graca i A. Kolenda

 


 
Od lewej: M. Wojczyk, P. Graca, A. Kolenda, P. Matusik  

W spotkaniu brali udział przedstawiciele kół z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz politechnik: warszawskiej, lubelskiej, krakowskiej oraz opolskiej. W dniu 1 grudnia 2016 odbyła się sesja, która rozpoczęła się od przybliżenia obecnym struktury organizacyjnej oraz działalności studenckich kół naukowych IEEE (mgr inż. Konrad Markowski oraz mgr inż. Piotr Graca). Referaty naukowe wygłosiło 4 pracowników oraz 1 doktorant z WEAiI.

Ożywioną dyskusję rozpoczął wystąpieniem prezes SEP, który podkreślił znaczenie kół IEEE nie tylko dla uczelni, ale również dla całego SEP. W sesji wzięli również udział zaproszeni uczniowie Technikum Elektrycznego w Opolu wraz z opiekunem mgr inż. Joachimem Strzałką, co miało również znaczenie w promocji naszego wydziału. Ofertę edukacyjną dla młodzieży szkół średnich przedstawił Dziekan prof. Tomasz Boczar. Powstanie koła IEEE oraz KN ELEDYN przybliżył prof. Bronisław Tomczuk. W dyskusji panelowej również udział wzięli inni członkowie studenckich kół IEEE.

Kolacja koleżeńska odbyła się w opolskim pubie. Tego typu spotkanie towarzyskie służyło integracji zarówno wśród studentów, jak i doktorantów. W spotkaniu wzięli również udział pracownicy naukowi Piotr Szymczak, Sławomir Kula oraz Andrzej Waindok. W dniu 02.12.2016 prof. Bronisław Tomczuk wraz z uczestnikami zjazdu odwiedził firmę IFM Ecolink. Uczestnicy zostali powitani przez szefową działu kadr oraz kierownika działu B&R. Po obiedzie zrobiono zdjęcia pamiątkowe oraz podsumowano całe spotkanie w Opolu . Spotkanie było bardzo pozytywnie ocenione przez studentów innych uczelni i w efekcie ustalili oni, że przyszłoroczny zjazd odbędzie się w Politechnice Lubelskiej.

Opracowali: prof. Waindok, prof. Tomczuk