Elektryzująca oferta edukacyjna dla tych,którzy wiążą swoje życie z wyzwalaniem energii.

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym (dziennym) i 8 semestrów w trybie niestacjonarnym (zaocznym) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Absolwent otrzymuje gruntowne przygotowanie z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych, jak: teoria obwodów, teoria pola elektromagnetycznego, metrologia elektryczna i elektroniczna, maszyny elektryczne, elektronika i energoelektronika, podstawy elektroenergetyki, technika mikroprocesorowa, urządzenia elektryczne, podstawy napędu elektrycznego, a także komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych.

Absolwent posiada niezbędną wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych dla elektrotechniki oraz umiejętności w zakresie projektowania, konstruowania i eksploatacji różnego rodzaju układów elektrycznych.

Jest przygotowany do projektowania i eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczeń i ochrony urządzeń elektrycznych, a także prowadzenia eksploatacji urządzeń technologicznych zasilanych energią elektryczną, urządzeń łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych.

Absolwent jest przygotowany do projektowania, uruchamiania i eksploatacji mikroprocesorowych i mikrokomputerowych systemów pomiarowych, diagnostycznych i sterujących, a także do efektywnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi dla celów optymalizacji, symulacji oraz projektowania szeroko rozumianych systemów elektrycznych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku ELEKTROTECHNIKA lub innym.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Specjalność:

• Elektroenergetyka przemysłowa

Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym (dziennym) i 4 semestry w trybie niestacjonarnym (zaocznym).

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera. Absolwent posiada w stopniu zaawansowanym ugruntowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, funkcjonowania i testowania urządzeń elektrycznych oraz komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego. Posiada również umiejętności stosowania właściwych narzędzi informatycznych i elektronicznych. Odznacza się także zdolnością do pracy twórczej oraz zdolnością do podejmowania decyzji i kierowania zespołami pracowniczymi.

 

DODATKOWE INFORMACJE

>> Lista kierunków kwalifikujących do studiów II stopnia <<

>> Plany studiów <<

>> Karty opisu przedmiotów <<