Studia na kierunku informatyka to wielozadaniowy, stabilny i najbardziej niezawodny system nauki, dzięki któremu wzniesiesz się na krzemowe wyżyny.

 
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym (dziennym) i 8 semestrów w trybie niestacjonarnym (zaocznym) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Program dydaktyczny umożliwia nabycie ogólnej wiedzy z zakresu informatyki, poznania zasad funkcjonowania sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także projektowania systemów informatycznych i baz danych. Absolwent poznaje przy tym środowisko wielu systemów informatycznych oraz zdobywa umiejętność posługiwania się wieloma językami programowania wysokiego poziomu i poziomu maszynowego. Absolwent zapoznaje się także ze środowiskami programowymi systemów wielozadaniowych oraz wielodostępnych, a także problemami współpracy komputerów z urządzeniami zewnętrznymi i sterowania procesami przemysłowymi.

Absolwent nabywa wiedzę z zakresu konfigurowania systemów cyfrowych wieloprocesorowych i sieci komputerowych, diagnostyki i eksploatacji systemów komputerowych oraz bezpieczeństwa danych i prawa komputerowego. Posiada umiejętność tworzenia oprogramowania w wielu językach programowania wysokiego poziomu (programowanie strukturalne, obiektowe, komponentowe), jak również niskiego poziomu (języki assemblerowe).

Absolwent jest przygotowany do projektowania i realizacji systemów informatycznych z wykorzystaniem współczesnych metod inżynierii oprogramowania, w środowiskach wielodostępnych oraz rozproszonych, z wykorzystaniem komputerów wieloprocesorowych oraz klastrowych. Posiada też wiedzę z zakresu konfigurowania systemów cyfrowych wieloprocesorowych i sieci komputerowych, diagnostyki i eksploatacji systemów komputerowych oraz bezpieczeństwa danych i prawa komputerowego. Nabyta podczas studiów wiedza, umiejętności i rozumienie zagadnień z zakresu informatyki, pozwalają na podjęcie pracy zawodowej związanej z eksploatacją sprzętu komputerowego, a także projektowaniem, realizacją i eksploatacją szeroko rozumianych systemów informatycznych, w tym sieci komputerowych i systemów baz danych.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym (dziennym) i 4 semestry w trybie niestacjonarnym (zaocznym).

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Specjalności:

- Studia stacjonarne:

  • Sieci komputerowe i systemy baz danych
  • Komputerowe wspomaganie projektowania
  • Informatyka w elektroenergetyce
  • Informatyka w technice i zarządzaniu

- Studia niestacjonarne:

  • Sieci komputerowe i systemy baz danych
  • Informatyka stosowana.

 

DODATKOWE INFORMACJE

>> Lista kierunków kwalifikujących do studiów II stopnia <<

>> Plany studiów <<

>> Karty opisu przedmiotów <<