WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
ogłasza rekrutację na 4-letnie stacjonarne
STUDIA DOKTORANCKIE (III-stopnia)
w dyscyplinach ELEKTROTECHNIKA oraz AUTOMATYKA I ROBOTYKA
na rok akademicki 2017/2018

 

O przyjęcie na studia może się ubiegać osoba, która:

  • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny lub też była beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
  • uzyskała na dyplomie ukończenia studiów ocenę nie niższą niż dobry,
  • uzyskała zgodę na opiekę naukową od pracownika uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich, zwanego dalej opiekunem naukowym,
  • uzyskała od kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu, katedry), w której realizowana będzie praca doktorska, zgodę na wykonywanie pracy w jednostce oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym w programie studiów.

Kandydat na studia doktoranckie składa:

1. Podanie do JM Rektora o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich [pobierz], na którym powinno znajdować się oświadczenie osoby (profesora lub doktora habilitowanego) o gotowości podjęcia się funkcji opiekuna naukowego kandydata [pobierz]. Do podania można dołączyć wykaz dorobku naukowego (o ile kandydat taki posiada) lub opinię przyszłego opiekuna naukowego;

2. oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu, katedry) o zapewnieniu doktorantowi pensum obowiązkowych zajęć dydaktycznych [pobierz];

3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na poziomie magisterskim lub równoważnym wraz z suplementem, a przypadku uczestnictwa w programie „Diamentowy Grant” kopię dokumentu potwierdzającego w nim udział;

4. życiorys (CV);

5. wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata [pobierz];

6. fotografie - 1 duża (dyplomowa), 2 małe (zgodne z wymaganiami dla dowodu osobistego).

 

Termin składania dokumentów: 01.07 - 26.09.2017 r.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 28.09.2017 r., godz. 09:00, p. P4-107

Ogłoszenie listy przyjętych nastąpi do dnia 29.09.2017 r.

Termin rozpoczęcia studiów: 01.10.2017 r.

Dokumenty przyjmuje Sekretariat studiów doktoranckich
Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki,

ul. Prószkowska 76, budynek nr 4, I piętro, p. P4-103, tel. (0 77) 4498669

 

DLA NAJLEPSZYCH OFERUJEMY STYPENDIA NAUKOWE ORAZ DOKTORANCKIE!

Pełna treść ogłoszenia [kliknij]

 

Pliki do pobrania: