STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym (dziennym) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Absolwent kierunku może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, zarządzać małą firmą sektora elektroenergetycznego lub znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, montażem, dystrybucją, doradztwem, a także diagnostyką oraz serwisowaniem wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej.

Absolwenci będą mogli sami zostać prywatnymi wytwórcami energii, będą w stanie przygotowywać rzetelne programy energetyczne, m.in. dla potrzeb samorządów lokalnych z zakresu energetyki prosumenckiej i jednocześnie będą potrafili oceniać ich wpływ na środowisko naturalne oraz na system elektroenergetyczny i ciepłowniczy.

Specjalista w zakresie technologii energetyki odnawialnej jest jednym z najbardziej przyszłościowych zawodów o profilu technicznym. Obecnie energetyka odnawialna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii zarówno w Polsce, Unii Europejskiej, jak również na świecie.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ na specjalności:

      • Eksploatacja odnawialnych źródeł energii

Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę także na kierunkach pokrewnych.

DODATKOWE INFORMACJE

>> Lista kierunków kwalifikujących do studiów II stopnia <<

>> Plany studiów <<

>> Karty opisu przedmiotów <<