UWAGA STUDENCI MAJĄCY OBOWIĄZEK ODBYWANIA PRAKTYK

Przed rozpoczęciem praktyki należy z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem złożyć pisemny wniosek /Porozumienie o praktykę/, w którym zostanie wskazany dokładny adres instytucji oraz czas praktyki /od do/, gdzie praktyka będzie realizowana. Trzy egzemparze powinny zostać podpisane i opieczętowane przez Pracodawcę. Do dokumentacji składanej przed praktyką należy również dołączyć kopię dokumentu poświadczającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków /NNW/. Oryginał dokumentu do wglądu. Ubezpieczenie powinno opiewać termin odbywania praktyk.
ZALICZENIE PRAKTYK

 

W celu zaliczenia praktyk należy przedłożyć w dziekanacie:

a) złożenie sprawozdania - wzór poniżej,

b) zaświadczenie z instytucji/organizacji o odbytej praktyce,

c) indeks z wypełnionymi na stronie 82-83 informacjami dotyczącymi praktyk.
OPIEKUNOWIE PRAKTYK

 

  • Automatyka i Robotyka - dr inż. Jacek Korniak
  • Elektronika Przemysłowa, Inżynieria Biomedyczna – dr hab. inż. Jarosław Zygarlicki, prof. PO
  • Technologie Energetyki Odnawialnej, Elektrotechnika - dr inż. Andrzej Włóczyk
  • Informatyka - dr inż. Waldemar Pokuta, dr hab. inż. Rafał Stanisławski, prof. PO

 

PROGRAMY PRAKTYK

 

POROZUMIENIE

 

Porozumienie - [POBIERZ]

Załącznik nr 1 - [POBIERZ ]

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU PRAKTYKI

 

[POBIERZ] - wersja *.doc

[POBIERZ] - wersja *.pdf

REGULAMINY

 

[POBIERZ] REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH (zasady oraz tryb odbywania i zaliczania praktyk studenckich, oraz warunki zwolnienia studenta z obowiązku odbywania praktyki)