Problematyka jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej została uwzględniona odpowiednimi zapisami w Statucie Uczelni uchwalonym w 2006 roku, jej waga jest uwzględniona również w nowym Statucie uchwalonym w roku 2012. System zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej wdrożony zarządzeniem Rektora Politechniki Opolskiej umożliwia wydziałom uwzględnienie ich specyfiki systemu kształcenia i prowadzonych badań naukowych oraz włącza studentów jako pełnoprawnych partnerów kierownictwa wydziałów i Uczelni w zakresie opracowania elementów systemu, jego funkcjonowania oraz oceny.

 

Cele SZJK na PO

 • podwyższenie jakości kształcenia,
 • sprecyzowanie i ujednolicenie obowiązków i uprawnień uczestników procesu kształcenia,
 • podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
 • zwiększenie wpływu studentów na proces kształcenia,
 • rozpowszechnianie dobrych praktyk w procesie dydaktycznym,
 • promocja oferty dydaktycznej Uczelni.

 

Podstawy prawne Systemu

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, z późniejszymi zmianami;
 • Statut Politechniki Opolskiej (Uchwała nr 705 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Statutu Politechniki Opolskiej);
 • Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 45/2015 z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie zasad funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej.

 

Skład Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia

Przewodnicząca:

 • dr inż. Barbara KUCHARSKA – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia na Wydziale EAiI
  • Dyżur Pełnomocnika szczegółowe informacje zamieszczone na profilu pracownika

Członkowie :

 • dr inż. Arkadiusz GARDECKI
 • dr hab. inż. Paweł FRĄCZ, prof. PO
 • dr inż. Małgorzata ZYGARLICKA
 • dr hab. inż. Maciej Zdanowski prof. PO
 • mgr inż. Piotr Szpulak – przedstawiciel Samorządu Doktorantów
 • Marta Sokołowska – przedstawiciel Samorządu Studentów

 

Dokumenty do pobrania

 • Regulamin Rady
 • zarządzenie Rektora nr 45/2015 wraz z załącznikami - do pobrania w Intranecie

Materiały na temat Polskiej Ramy Kwalifikacji

 

Wyniki ankietyzacji przeprowadzanej wśród studentów/aboslwentów WEAiI