Problematyka jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej została uwzględniona odpowiednimi zapisami w Statucie Uczelni uchwalonym w 2006 roku, jej waga jest uwzględniona również w nowym Statucie uchwalonym w roku 2012. System zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej wdrożony zarządzeniem Rektora Politechniki Opolskiej umożliwia wydziałom uwzględnienie ich specyfiki systemu kształcenia i prowadzonych badań naukowych oraz włącza studentów jako pełnoprawnych partnerów kierownictwa wydziałów i Uczelni w zakresie opracowania elementów systemu, jego funkcjonowania oraz oceny.

 

Cele SZJK na PO

 • podwyższenie jakości kształcenia,
 • sprecyzowanie i ujednolicenie obowiązków i uprawnień uczestników procesu kształcenia,
 • podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
 • zwiększenie wpływu studentów na proces kształcenia,
 • rozpowszechnianie dobrych praktyk w procesie dydaktycznym,
 • promocja oferty dydaktycznej Uczelni.

 

Podstawy prawne Systemu

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, z późniejszymi zmianami;
 • Statut Politechniki Opolskiej (Uchwała nr 705 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Statutu Politechniki Opolskiej);
 • Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 45/2015 z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie zasad funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej.

 

Skład Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia

Przewodnicząca:

 • dr inż. Barbara KUCHARSKA – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia na Wydziale EAiI
  • Dyżur Pełnomocnika szczegółowe informacje zamieszczone na profilu pracownika

Członkowie :

 • dr inż. Arkadiusz GARDECKI
 • dr hab. inż. Paweł FRĄCZ, prof. PO
 • dr inż. Małgorzata ZYGARLICKA
 • dr hab. inż. Maciej Zdanowski prof. PO
 • mgr inż. Piotr Szpulak – przedstawiciel Samorządu Doktorantów
 • Marta Sokołowska – przedstawiciel Samorządu Studentów

 

Dokumenty do pobrania

 • Regulamin Rady
 • zarządzenie Rektora nr 45/2015 wraz z załącznikami - do pobrania w Intranecie

Materiały na temat Polskiej Ramy Kwalifikacji

 

Wyniki ankietyzacji przeprowadzanej wśród studentów/aboslwentów WEAiI

 Opis programu studiów doktoranckich:

 

Siatki studiów:

 

Regulaminy dotyczące studiów doktoranckich w Politechnice Opolskiej: kliknij

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI

 

STUDIA STACJONARNE I-go STOPNIA na kierunkach:

 

STUDIA STACJONARNE II-go STOPNIA na kierunkach:

 

STUDIA NIESTACJONARNE I-go STOPNIA na kierunkach:

 

STUDIA NIESTACJONARNE II-go STOPNIA na kierunkach:

 

 

Katalog przedmiotów humanistyczno-społecznych w roku akademickim 2015/2016:

 

STUDIA STACJONARNE:

PRZEDMIOT HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY I:

1. Historia techniki (WM)
2. Kultura języka (WEiZ)
3. Społeczne aspekty rozwoju gospodarki światowej (WEiZ)
4. Wielcy malarze (od Leonardo da Vinci do van Gogha) w muzeach i galeriach świata
5. Kultura Europy - w języku angielskim (WEiZ)
6. Wielkie antyczne zabytki śródziemnomorskie – w języku niemieckim (WIPiL)

 

PRZEDMIOT HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY II:

1. Podstawy rozwoju osobistego (WEiZ)
2. Miasta świata (kultura-historia – teraźniejszość). Od Nowego Yorku przez Paryż do Wiednia
3. Europejskie dziedzictwo kulturowe (sztuka–architektura-zabytki)
4. Trafne decyzje podstawą sukcesu (WEiZ)
5. Wielkie zabytki Włoch – w języku niemieckim (WIPiL)
6. Etyka biznesu – w języku angielskim (WEiZ)
7. Opole – miasto, w którym studiuję

 

STUDIA NIESTACJONARNE I-GO STOPNIA

1. Miasta świata (kultura-historia – teraźniejszość). Od Nowego Yorku przez Paryż do Wiednia .
2. Z filmem przez świat (od „Rzymskich wakacji” przez „New York, New York” po „Vicky Cristina Barcelona”).
3. Wielcy malarze (od Leonardo da Vinci do van Gogha) w muzeach i galeriach świata.
4. Europejskie dziedzictwo kulturowe (sztuka –architektura-zabytki).

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II-GO STOPNIA (AiR+E)

PRZEDMIOT HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY I

1. Doskonalenie kompetencji menadżerskich (WEiZ)
2. Etyka nowych technologii (WEiZ)

 

PRZEDMIOT HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY II

1. Coaching i zarządzanie sobą - sztuka bezstresowej efektywności (WEiZ)
2. Podstawy teorii organizacji i zarządzania lub zachowania organizacyjne na poziomie organizacji (WEiZ)

PLANY STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 01.10.2017 R.

INFORMATYKA

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

ELEKTROTECHNIKA

ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA

TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

PLANY STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 01.10.2016 R.

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

 

 PLANY STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 01.10.2015 R.

ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

ELEKTROTECHNIKA

INFORMATYKA

TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

STARSZE PLANY STUDIÓW

 

 

DOT.: STUDENTÓW PISZĄCYCH PRACĘ

 

WSKAZÓWKI dla osób piszących pracę dyplomową -> wersja doc

 

DOT.: STUDENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO OBRONY

 

Informacje na temat procedury przeprowadzania egzaminów dyplomowych znajdują się na stornie COS

www.cos.po.opole.pl