Rektor i Senat Politechniki Opolskiej

uprzejmie zapraszają na

Uroczystość Nadania Tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Opolskiej

Prof. dr hab. inż. Januszowi MROCZCE

członkowi korespondentowi PAN

Uroczystość odbędzie się 18 stycznia 2017 roku o godz. 11.00 w Auli Zespołu Dydaktycznego Łącznik Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 16.

Prof. dr hab. inż. Janusz Mroczka, czł. koresp. PAN urodził się 27 kwietnia 1952 r. w Dębicy. Studia wyższe ukończył w roku 1976 na Politechnice Wrocławskiej, z którą związany jest zawodowo do dnia dzisiejszego. W 1980 r. obronił pracę doktorską, a w 1991 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora uzyskał w roku 1996.

Zainteresowania naukowe Profesora dotyczą metodologii procesu poznawczego, algorytmizacji problemu odwrotnego, pomiarów pośrednich źle uwarunkowanych numerycznie, analizy spektralnej i polaryzacyjnej promieniowania rozproszonego w opisie właściwości układów dyspersyjnych, metodologii łączenia danych pomiarowych o różnej przestrzennej rozdzielczości z wykorzystaniem deterministycznych i stochastycznych metod przetwarzania (fuzja danych), wykorzystania reprezentacji czasowo-częstotliwościowych sygnałów w przetwarzaniu danych pomiarowych, opracowania metody momentów w analizie układów dyspersyjnych.

Profesor Janusz Mroczka jest autorem 415 publikacji (115 z listy filadelfijskiej), współautorem 13 książek (5 zagranicznych, 7 krajowych), 8 patentów (4 wdrożenia). Był realizatorem (kierownik lub główny wykonawca) 27 grantów (7 międzynarodowych).

Profesor aktywnie uczestniczy w pracach wielu organizacji i komisji, m.in.: był w latach 2001-2007 Wiceprzewodniczącym, a w latach 2007-2015 Przewodniczącym Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN (członkiem od 1993), który w 2014 r. został oceniony jako najlepszy komitet naukowy PAN. Od roku 2013 jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. W latach 1991-1996 był z wyboru Dyrektorem Instytutu Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej. Założył w 1998 roku Katedrę Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Politechniki Wrocławskiej, którą kieruje do chwili obecnej. Był członkiem Sekcji Miernictwa Interdyscyplinarnego KBN (18 konkursów, w tym w 6 Przewodniczącym).

Prof. Janusz Mroczka był promotorem 25 prac doktorskich (4 Cotutelle we Francji, wszystkie wyróżnione, a ostatni otrzymał nagrodę im. M. Skłodowskiej-Curie jako najlepszy doktorat w danej dyscyplinie w Europie), opiekunem 8 habilitacji, recenzował 3 doktoraty honoris causa, 45 wniosków profesorskich (1 zagranicą), 51 habilitacji, 18 doktoratów, przewodniczył 27 habilitacjom, wypromował ponad 200 dyplomantów. Liczba cytowań Jego prac wynosi 939, h=19 (Scopus) O międzynarodowym uznaniu świadczy fakt, że jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji, w tym jest stałym członkiem SPIE – The International Society for Optical Engineering (od 1992 r.), członkiem International Technical Working Group on Penetrating Radiation, USA (od 1994 r.), członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego (od 1986 r.) i że powierzono Mu zorganizowanie i współprzewodniczenie International Symposium of Optical Applied Science and Engineering „Optical Diagnostics in Fluid and Thermal Flow”, San Diego, USA (1993). Utrzymuje On kontakty z wieloma ośrodkami naukowymi, m.in. w: Rouen, Yokohama, Toronto, Preston, Marsylia, Eindhoven, Berlin, Boston, San Diego, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Londyn, Padwa, Lecce, Bruksela, Tampere, Szanghaj.

Za działalność naukowo-badawczą uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.: Nagroda II stopnia MEN (1989 r.), Nagroda Wydziału IV PAN (1993 r.), Subsydium Profesorskie FNP za 2005 r., Nagroda MNiSW za Wybitne Osiągnięcia w Opiece Naukowej i Dydaktycznej w 2014 r., Nagroda Prezesa PAN za 2015r., Nagroda Naukowa im. prof. M. Suskiego, Nagrodą Professor Opoliensis w 2014r., ponad 30 Nagród JM Rektora Politechniki Wrocławskiej. Został odznaczony m.in.: Krzyżem Oficerskim OOP, Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej z Brylantem, Medalem im. prof. Kazimierza Idaszewskiego, Medalem im. Prof. Włodzimierza Krukowskiego. Profesor jest Doktorem Honoris Causa Politechniki Lubelskiej (2014 r.).