Pełne informacje o wyborach dostępne są na głównej stronie Politechniki Opolskiej [https://www.po.opole.pl/index.php?mod=akcje;wybory].
Poniżej zamieszczone informacje istotne dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Podstawy prawne

 Wydziałowa komisja wyborcza

 • WKW jest Komisją wyborczą w uczelni (obok UKW, która „organizuje” wybory Rektora) [§ 43 Pkt 1 Statutu]
 • Tryb pracy komisji określa Regulamin wyborczy
 • Skład WKW dla WEAiI:
  • dr inż. Ewelina Piotrowska – Przewodnicząca
  • dr hab. inż. Maciej Zdanowski
  • mgr Izabela Gola

Wydziałowe Kolegium Elektorów

 • Jest organem wyborczym w stosunku do dziekana [§ 37 Pkt 1 Statutu]
 • Podział mandatów na podstawie stanu osobowego na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dokumenty